Hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ quy hoạch

Soạn thảo báo cáo dự thảo

Hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ quy hoạch
Các hoạt động chuẩn bị
Xây dựng nhiệm vụ quy hoạch
Hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ quy hoạch
Luật Tài nguyên nước quy định nội dung yêu cầu của Nhiệm vụ quy hoạch. Báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch cần có cấu trúc theo nội dung yêu cầu trong Điều 20. .

1. Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước bao gồm các nội dung sau đây:

a) Đánh giá tổng quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng tài nguyên nước, tình hình bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

b) Xác định sơ bộ chức năng của nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước, tiêu nước, các vấn đề cần giải quyết trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

c) Xác định đối tượng, phạm vi, nội dung quy hoạch nhằm bảo đảm chức năng của nguồn nước, giải quyết các vấn đề đã xác định tại điểm b khoản này;

d) Xác định giải pháp, kinh phí, kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch tài nguyên nước có trách nhiệm phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước.

Điều 20. Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước

Dựa vào Điều 20 và ví dụ trong Phần 4.5, có thể soạn thảo Báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch cuối cùng. Phụ lục L trình bày 2 phương án soạn thảo Báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch. Dù chọn phương án nào thì nội dung cũng cần tuân theo phác thảo quy định trong Điều 20.

Báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch phải đưa ra chỉ dẫn rõ ràng về các hành động cần thực hiện trong các hoạt động quy hoạch tài nguyên nước tiếp theo. Mỗi nhiệm vụ quy hoạch phải giải quyết một nội dung. Các nhiệm vụ quy hoạch phải nêu dược những vấn đề chính và mục tiêu tương ứng. Việc này sẽ đưa ra tuyên bố rất rõ ràng về vấn đề và dự kiến làm gì để đạt được mục tiêu. Tiếp đó là phần trình bày vắn tắt các thông tin hỗ trợ để mô tả vấn đề và giải thích cho nhiệm vụ (ví dụ tính chất của vấn đề là gì, vấn đề xảy ra ở đâu, ở cấp nào, vv?). Tuyên bố vắn tắt này chỉ nên đề cập thông tin cơ bản nhất, nhưng cũng nhắc đến Báo cáo Hiện trạng như một nguồn thông tin chi tiết, để giải thích tại sao nhiệm vụ đó được đưa vào Báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch.

Nhiệm vụ quy hoạch cũng liệt kê các hoạt động quy hoạch tiếp theo để giải quyết các vấn đề chính. Phần này sẽ xác định các đối tượng và phạm vi của mỗi hoạt động. Điều quan trọng là phải nhớ rằng nhiệm vụ quy hoạch xác định các hành động quy hoạch chứ không thực hiện các giải pháp cụ thể. Cuối cùng, mỗi nhiệm vụ quy hoạch cần đề ra hành động cụ thể, kinh phí dự kiến và kế hoạch thực hiện cho nhiệm vụ quy hoạch đó.

Báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch cần xác định nguồn lực cần thiết để hoàn thành mỗi hoạt động quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch cần đánh giá xem các hoạt động quy hoạch cụ thể có phù hợp với năng lực của các cơ quan chịu trách nhiệm dự kiến hay không, và nếu không họ cần tăng cường những năng lực đó như thế nào để có thể đảm đương được nhiệm vụ quy hoạch và các hoạt động cần thực hiện một cách hiệu quả.

Cần có một phần tóm tắt chung về các biện pháp và yêu cầu cho tất cả các Nhiệm vụ quy hoạch. Phần này tóm tắt tất cả các hoạt động kết nối với nhau và các hoạt động quy hoạch làm đầu vào cho các hoạt động quy hoạch tài nguyên nước tiếp theo ở giai đoạn sau.

Báo cáo nhiệm vụ quy hoạch cũng nên kiến nghị cơ quan chịu trách nhiệm về các đề xuất cụ thể và các hoạt động kèm theo, bao gồm xác định:

  • Trách nhiệm giải trình, đặc biệt trong trường hợp chia sẻ vai trò giữa nhiều cơ quan chịu trách nhiệm.

  • Các quy trình hiện có có thể giúp phối hợp và trao đổi thông tin hiệu quả giữa các cơ quan chịu trách nhiệm.

  • Các bên liên quan phù hợp (thuộc chính phủ và trong cộng đồng) để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi tiết hơn về nội dung đề xuất của báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch có thể xem trong Phụ lục L.

ADB TA7629-VIE
Hướng dẫn xây dựng Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông ở việt nam
EN  us_flag_s.jpg
Trang chủ 

Các hoạt động còn lại để hoàn chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch gồm:

1.    Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch,

2.   Báo cáo và tổ chức tham vấn về dự thảo Báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch, và

3.    Đạt được phê chuẩn cuối cùng

Hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ quy hoạch 
Trang chủ
TOP
NEXT